Provozní řád tenisových hal

Seznamte se prosím s provozním řádem:

PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉ HALY

Čl. I

Využívání sportoviště

 1. Provozovatelem tenisové haly je DIONEA s.r.o.
 2. Tenisová hala je určena pouze ke hře tenisu, nepovolí-li provozovatel výjimku.
 3. Vstup do tenisové haly je povolen pouze s platnou rezervací a se souhlasem správce tenisové haly.
 4. Uživatelem haly může být jednotlivec nebo skupina, dle domluvených podmínek.
 5. Tento provozní řád nahrazuje smlouvu mezi provozovatelem a uživatelem (dále jen hráč) haly. Zaplacením příslušného poplatku je považován za akceptovaný oběma stranami.

 Čl. II

Provoz a správa haly

 1. Denní provozní doba:

          Po – Pá:               13:00 – 20:00

           Ve dnech 24. až 31. prosince a 1. ledna je hala uzavřena. Též v době jarních prázdnin, není-li poptávka hráčů.

 1. Za provoz a údržbu tenisové haly je zodpovědný provozovatel. Hráči jsou povinni řídit se pokyny správce, dodržovat platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti, dbát na bezpečnost ostatních hráčů.
 2. Při návštěvě tenisové haly jsou hráči povinni předem zaplatit poplatek za pronájem kurtu dle platného ceníku. U dlouhodobého pronájmu se úhrada provádí čtvrtletně nebo pololetně předem na základě faktury, na účet společnosti.
 3. V případě individuálně provedené rezervace má hráč zaplacený termín pevně rezervován. Nemůže-li hráč tento rezervovaný čas dodržet nebo nemůže-li přijít vůbec, není v organizačních možnostech provozovatele zajistit změnu. V takovém případě hráč může předat rezervovaný termín náhradníkovi, kterému poskytne s sebou kopii potvrzovacího mailu. V případě nevyužití rezervovaného termínu hráčem provozovatel poplatek za kurt nevrací.

          V případě dlouhodobých pronájmů má hráč kurt rezervovaný po celé herní období a má právo za sebe poslat náhradníka.

 1. Provoz ve víkendových termínech je přednostně určen pro pořádání turnajů. Pokud je na základě poptávky otevřena hala v některé víkendové dny pro veřejnost, platí stejná pravidla a podmínky jako v řádných hracích termínech .
 2. V případě zjištění jakékoliv závady na kurtu, na hale či v šatnách a sociálním zařízení, je hráč povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci.
 3. V případě, že teplota v hale klesne pod 9oC, je hráč povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci.

Čl. III

Podmínky užívání sportoviště

 1. Vstup do haly je povolen pouze v provozní dobu. Každý hráč musí mít rezervovaný a zaplacený kurt. Kurty jsou číslovány a hráči jsou povinni respektovat konkrétní hodinový rozpis, který je vyvěšen v hale, případně pokyny a rozhodnutí správce.
 2. Do tenisové haly a na kurty je vstup povolen pouze hráčům a jejich trenérům v rezervovaný termín, nikoliv dalšímu doprovodu.
 3. Uživatel kurtu je povinen dodržovat objednaný čas, po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce tenisové haly případně trenérů.
 4. Vstup na sportoviště je povolen pouze ve sportovní obuvi určené či vhodné pro antukový povrch a ve vhodném oblečení. Je zakázáno vstupovat na hrací plochu v tretrách, kopačkách nebo jinak nevhodné obuvi, která by mohla poškodit povrch kurtu.
 5. Hráči jsou povinni po ukončení hry upravit a uklidit tenisový dvorec v rámci zakoupené hrací doby a předat na jejím konci kurt řádně a včas dalším hráčům. Po úpravě kurtu uklidí nářadí na místo k tomu určené.
 6. Hráči jsou povinni se v  hale chovat tak, aby nepoškodili konstrukční prvky haly, případně její další sportovní či technické vybavení.
 7. Užívání tenisové haly je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz, způsobený porušením tohoto provozního řádu. Úrazy hlásí hráči správci tenisové haly, který provede zápis do knihy úrazů a v případě potřeby přivolá lékaře. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékárnička je k dispozici u správce.
 8. Majitel ani provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí hráčů.
 9. Hráčům je zakázáno zasahovat do elektroinstalace haly a jakkoliv manipulovat s prostorovými termostaty a ovladači osvětlení.
 10. Do tenisové haly je zakázán vstup se zvířaty. Dále je zde zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, požívat alkoholické nápoje, žvýkačky či potraviny, které by mohly poškodit herní povrch. Dále je zakázáno užívat jakékoliv druhy omamných a návykových látek.
 11. Všichni hráči dbají zásad slušného chování a udržují v celém areálu pořádek a čistotu. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob, dbají zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny.
 12. Při vlastní sportovní činnosti dodržují hráči pravidla příslušného sportu, fair-play a chovají se tak, aby nerušili ostatní hráče.
 13. Režim sportoviště je zajištěn tak, aby nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády 148/2006Sb. pro chránění venkovních prostor staveb a chránění venkovních prostor.

 

Čl. IV

Nedodržování ustanovení provozního řádu

 1. Nedodržuje-li hráč tento provozní řád, je provozovatel tenisové haly oprávněn jej vykázat. Pokud přes upozornění správce na nevhodné či rizikové chování odmítá hráč změnit své chování nebo odmítá opustit sportoviště, je správce oprávněn přivolat policii.
 2. Správce má právo nevpustit do tenisové haly hráče, kteří v minulosti již vícekrát porušovali provozní řád a byli upozorněni, že do tenisové haly nesmí. Rovněž tak je oprávněn nevpustit do haly hráče, kteří jsou zjevně pod vlivem omaných látek a mohli by proto být nebezpeční sobě či ostatním hráčům.
 3. Pokud hráč jakkoliv poškodí halu či její vybavení (protržení haly, úmyslné či nedbalostní poškození sítí, lajn či sloupků nebo poškození kurtu nevhodnou obuví apod.), je povinen dle rozsahu poškození uhradit vzniklou škodu.

 Čl. V

Rezervace kurtu

Zájemci si mohou rezervovat herní termín na rezervačním webu společnosti www.dionea.cz .

 

Důležitá telefonní čísla :

 1. správce sportoviště – 736 612 888 Jaroslav Čapoun
 2. policie - tel. 158
 3. lékař   - tel. 155
 4. hasiči - tel. 150

 

                                                                                                                                                 Za DIONEA s.r.o

                                                                                                                                                 Ivo Hroneš

                                                                                                                                                 jednatel společnosti