SMLUVNÍ PODMÍNKY

a PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉ HALY

Čl. I

Využívání sportoviště

 1. Provozovatelem tenisové haly je DIONEA s.r.o.
 2. Tenisová hala je určena pouze ke hře tenisu, nepovolí-li provozovatel výjimku.
 3. Vstup do tenisové haly je povolen pouze s platnou rezervací a se souhlasem správce tenisové haly.
 4. Uživatelem haly může být jednotlivec nebo skupina, dle domluvených podmínek.
 5. Tento provozní řád nahrazuje smlouvu mezi provozovatelem a uživatelem (dále jen hráč) haly. Zaplacením příslušného poplatku je považován za akceptovaný oběma stranami.

 Čl. II

Provoz a správa haly

 1. Provoz hal – zimní sezona vždy od 1. 10. do 31.3.
 2. Denní provozní doba:  Po– Pá: 13:00 – 20:00  So - Ne:  8:00 – 18:00 turnaje, příp. dle poptávky                        Ve dnech 24. až 31. prosince, 1. ledna a v době jarních prázdnin může být hala uzavřena.
 3. Za provoz a údržbu tenisové haly je zodpovědný provozovatel. Hráči jsou povinni dodržovat tento provozní řád, řídit se pokyny správce, dodržovat platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti, dbát na bezpečnost ostatních hráčů.
 4. Při návštěvě tenisové haly jsou hráči povinni předem zaplatit poplatek za pronájem kurtu dle platného ceníku. U dlouhodobého pronájmu se úhrada provádí čtvrtletně nebo pololetně předem na základě faktury, na účet společnosti. V případě dlouhodobých pronájmů má hráč kurt rezervovaný po celé herní období a má právo za sebe poslat náhradníka.
 5. V případě individuální hodinové rezervace kurtu prostřednictvím rezervačního systému na www.dionea.cz hradí hráč poplatek za kurt v okamžiku rezervace platební kartou. Provedením úhrady se rezervace stává závaznou. Používání platebních karet a jimi prováděné úhrady se řídí OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO PŘIJÍMÁNÍ PLATEBNÍCH KARET A POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH PLATEBNÍCH SLUŽEB ČSOB. Uhrazením poplatku má hráč zaplacený termín pevně rezervován. Nemůže-li hráč tento rezervovaný čas dodržet nebo nemůže-li přijít vůbec, není v organizačních možnostech provozovatele zajistit změnu. V takovém případě hráč může předat rezervovaný termín náhradníkovi, kterému poskytne s sebou kopii potvrzovacího mailu o provedené rezervaci a úhradě. V případě nevyužití rezervovaného termínu hráčem provozovatel poplatek za kurt nevrací.
 6. Provozovatel je oprávněn zrušit rezervované hodiny ve víkendových termínech z důvodu pořádání turnajů. V takovém případě vyvěsí informaci o konání turnaje minimálně 1 týden předem na klubové nástěnce a www.dionea.cz. Hráčům, kteří přišli tímto způsobem o zaplacené hodiny, nabídne provozovatel adekvátní náhradu. V případě, že si hráč z nabízených náhradních termínů nevybere, vrátí provozovatel hráči příslušnou finanční částku, odpovídající ceně a počtu jeho zrušených hodin.
 7. V případě zjištění jakékoliv závady na kurtu, na hale, v šatnách a sociálním zařízení, je hráč povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci.
 8. V případě, že teplota v hale klesne pod 10oC, je hráč povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci.

 Čl. III

Podmínky užívání sportoviště

 1. Vstup do haly je povolen pouze v provozní dobu. Každý hráč musí mít rezervovaný a zaplacený kurt. Kurty jsou číslovány a hráči jsou povinni respektovat konkrétní hodinový rozpis, který je vyvěšen v provozní budově, případně pokyny a rozhodnutí správce.
 2. Do tenisové haly a na kurty je vstup povolen pouze hráčům a jejich trenérům v rezervovaný termín, nikoliv dalšímu doprovodu!
 3. Uživatel kurtu je povinen dodržovat objednaný čas, po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce tenisové haly.
 4. Vstup na sportoviště je povolen pouze ve sportovní obuvi určené či vhodné pro antukový povrch a ve vhodném oblečení. Je zakázáno vstupovat na hrací plochu v tretrách, kopačkách nebo jinak nevhodné obuvi, která by mohla poškodit povrch kurtu.
 5. Hráči jsou povinni po ukončení hry upravit a uklidit tenisový dvorec, v rozsahu zakoupené hrací doby, a předat na jejím konci kurt řádně a včas dalším hráčům. Po úpravě kurtu uklidí nářadí na místo k tomu určené.
 6. Hráči jsou povinni se v  hale chovat tak, aby nepoškodili konstrukční prvky haly, případně její další sportovní či technické vybavení.
 7. Užívání tenisové haly je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz, způsobený porušením tohoto provozního řádu. Úrazy hlásí hráči správci tenisové haly, který provede zápis do knihy úrazů a v případě potřeby přivolá lékaře. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékárnička je k dispozici u správce.
 8. Majitel ani provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí hráčů, ponechaných bez dozoru.
 9. Hráčům je zakázáno zasahovat do elektroinstalace haly a jakkoliv manipulovat s prostorovými termostaty a ovladači osvětlení.
 10. Do tenisové haly je zakázán vstup se zvířaty. Dále je zde zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, požívat alkoholické nápoje, potraviny či žvýkačky, které by mohly poškodit herní povrch. Dále je zakázáno užívat jakékoliv druhy omamných a návykových látek.
 11. Všichni hráči dbají zásad slušného chování a udržují v celém areálu pořádek a čistotu. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob, dbají zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny.
 12. Při vlastní sportovní činnosti dodržují hráči pravidla příslušného sportu, fair-play a chovají se tak, aby nerušili ostatní hráče.
 13. Režim sportoviště je zajištěn tak, aby nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády 148/2006Sb. pro chránění venkovních prostor staveb a chránění venkovních prostor.

 Čl. IV

Nedodržování ustanovení provozního řádu

 1. Nedodržuje-li hráč tento provozní řád, je provozovatel tenisové haly oprávněn jej vykázat. Pokud přes upozornění správce na nevhodné chování odmítá hráč změnit své chování nebo odmítá opustit sportoviště, je správce oprávněn přivolat policii.
 2. Správce má právo nevpustit do tenisové haly hráče, kteří v minulosti již vícekrát porušovali provozní řád a byli upozorněni, že do tenisové haly nesmí. Rovněž tak je oprávněn nevpustit do haly hráče, kteří jsou zjevně pod vlivem omaných látek a mohli by proto být nebezpeční sobě či ostatním hráčům.
 3. Pokud hráč jakkoliv poškodí halu či její vybavení (protržení haly, úmyslné či nedbalostní poškození sítí, lajn či sloupků, poškození kurtu nevhodnou obuví apod.), je povinen dle rozsahu poškození uhradit vzniklou škodu.

 Čl. V

Rezervace kurtu

Zájemci si mohou rezervovat herní termín na rezervačním webu společnosti www.dionea.cz  viz čl. II

Důležitá telefonní čísla :

 1. správce sportoviště – 736 612 888 Jaroslav Čapoun
 2. policie - tel. 158
 3. lékař - tel. 155
 4. hasiči - tel. 150

Za DIONEA s.r.o    

      Ivo Hroneš         

                                                                                                                                             jednatel společnosti

GDPR a OSOBNÍ ÚDAJE

V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a následnou národní legislativou (zejména z.č. 101/2000 Sb. v pl.znění) vás informujeme, že pro poskytování kvalitních služeb  musíme zpracovávat vaše osobní data.

 Zpracováváme následující osobní data:

Parametr

Účel zpracování

Jméno a příjmení

     Pro identifikaci hráče a fakturaci

Adresa bydliště

     Pro fakturaci

Datum narození

     Pro identifikaci kategorie hráče

Mailová adresa

     Pro doručování důležitých informací

Telefonní číslo

     Pro komunikaci týkající se neplánovaných změn

Tato data jsou minimem toho, co nezbytně potřebujeme, abychom byli schopni poskytovat kvalitní službu.

Vaše data budou, tak jako doposud, bezpečně archivována v písemné formě jako faktury a elektronicky ve fakturačním a rezervačním systému v souladu s požadavky zákona ve firemním archivu. Po uplynutí zákonem předepsané lhůty k archivaci budou vaše údaje včetně veškerých příloh, skartovány.

 Vaše data nebudeme poskytovat žádnému dalšímu subjektu. Některá vaše osobní data si mohou vyžádat i jiné subjekty, vždy však v souladu s platnou legislativou (např. soudní rozhodnutí apod.) K vašim datům mají přístup pouze naši zaměstnanci. Všichni jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti.

PharmDr. Ivo Hroneš, jednatel společnosti

V Pardubicích 1.10.2022